Personenwagen

Defenitie categorie

De technische voorwaarden waaraan de motorvoertuigen moeten voldoen variëren naargelang de categorie waar ze toe behoren.
auto
 
Personenwagens zijn voertuigen van de categorie M1 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen, bestuurder niet inbegrepen, met maximum acht zitplaatsen. Tot deze categorie behoren nochtans ook voertuigen voor speciale doeleinden, zoals kampeerwagens. Deze laatste zijn onderworpen aan een specifieke reglementering opgenomen in het hoofdstuk kampeerwagens.

Voor aanvang van de keuring dient u steeds de inspecteur te verwittigen wanneer het om een 4X4 voertuig gaat om eventuele beschadiging te vermijden.

Vereiste documenten

Volgende documenten moeten voorgelegd worden tijdens uw bezoek aan de autokeuring. Ga dus steeds na of u over de originele documenten beschikt. Om fraude tegen te gaan worden inderdaad noch fotokopies, noch scans aanvaard in de keuringcentra.
OPGELET !
Naargelang het type keuring dat moet uitgevoerd worden zullen u, behalve de volgende documenten, misschien bijkomende documenten gevraagd worden. Deze worden vermeld in de rubrieken over elk type keuring.
 
Belgisch inschrijvingsbewijs
Het inschrijvingsbewijs is een roze of zandkleurig document van formaat A4 (voor de voertuigen ingeschreven na 15/01/2011). Dit document levert het bewijs dat uw voertuig ingeschreven is bij de DIV, de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen. Sinds 1 september 2013, is een nieuw geel inschrijvingsbewijs in twee luiken  ingevoerd door de DIV. Het eerste luik van het document moet altijd aan boord blijven van het voertuig en het tweede luik moet thuis blijven. Enkel het eerste luik dient bij de autokeuring voorgelegd te worden. Bij het verkoop van een voertuig, voorzien van het nieuw inschrijvingsbewijs in twee luiken, dienen de twee luiken tegelijkertijd voorgelegd te worden bij aanvang van de tweedehandskeuring.
 
Wat gedaan indien u niet beschikt over het inschrijvingsbewijs ?
- Diefstal /verlies/vernietiging
Is uw inschrijvingsbewijs gestolen of vernietigd ? Bent u ze verloren? Dan moet u dit aangeven bij de politie. U krijgt dan een attest van onvrijwillig verlies. Met dit attest kunt u een aanvraag richten tot de DIV om een duplicaat te bekomen van uw inschrijvingsbewijs. Tijdens uw bezoek aan het autokeuringscentrum legt u het duplicaat voor als alternatief voor het originele inschrijvingsbewijs. De geldigheid van attest is beperkt tot 15 dagen indien het voertuig voor een tweedehandskeuring wordt voorgereden.
 
- Buitenlands ingevoerd voertuig
Indien u een buitenlands voertuig in België wenst in te voeren, moet u de drie volgende documenten voorleggen als alternatief voor het Belgisch inschrijvingsbewijs :
• het douanevignet 705
• het buitenlands inschrijvingsbewijs
• een gelijkvormigheidsattest (indien het voertuig erkend is door een Europese homologatie, wordt er geen COC vereist)


Gelijkvormigheidsattest - COC
Elk voertuigtype dat gebouwd of ingevoerd wordt in België wordt gehomologeerd door de bevoegde overheid in een proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig goed en wel beantwoordt aan de beschrijving van het PVG. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris bij de aankoop van uw wagen. Daarom bestaat het document onder verscheidene vormen en kleuren naargelang het merk van het voertuig.
Sinds januari 1999 is het Belgisch gelijkvormigheidsattest verplicht vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (COC).
 
Wat indien u niet beschikt over een gelijkvormigheidsattest ?
Neem contact op met de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een aanvraag tot het bekomen van het gelijkvormigheidsattest te verkrijgen. U kunt ook in een keuringscentrum langsgaan om een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen. Een dossier zal er opgesteld worden en naar de bevoegde overheid doorgestuurd worden, die, na goedkeuring, op zijn beurt een goedkeuringsattest zal overmaken als alternatief voor het vereiste gelijkvormigheidsattest.
 
Verzekeringsbewijs
De voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs, met uitzondering van aanhangwagens en opleggers, moeten ook een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen.
Wie geen geldige verzekeringskaart kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar krijgt een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". Een lijst met voertuigen die niet in orde waren, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
 
Keuringsbewijs
Het keuringsbewijs wordt overgemaakt na de keuring van uw voertuig. Dit keuringsbewijs heeft een groene of rode kleur. Wanneer u opnieuw uw voertuig voorrijdt bij de autokeuring moet u uw vorig keuringsbewijs kunnen voorleggen. Meer informaties in de rubriek keuringsbewijs.
Uw keuringsbewijs verloren ?
U moet een duplicaat aanvragen in een keuringcentrum. Om de hieraan verbonden kosten te kennen raadpleeg het tarief van de vergoedingen.
 
Uitnodiging
Vooraleer uw keuringsbewijs vervalt wordt u een groene uitnodiging per post opgestuurd.
De uitnodiging om uw voertuig te laten keuren is GEEN verplicht document voor de autokeuring! Deze kaart heeft enkel als doel u eraan te herinneren dat uw voertuig moet voorgereden worden binnen de twee maanden die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. De uitnodiging herneemt ook nuttige informatie zoals de openingsuren van het centrum, de staat waarin het voertuig moet voorgereden worden en de documenten die moeten voorgelegd worden.
U mag uw voertuig voorrijden in één van de 77 keuringscentra die België telt. U hebt dus de keuze en mag een ander centrum bezoeken dan het centrum dat vermeld staat op uw uitnodiging. Maar opgelet! Indien uw voertuig een rood keuringsbewijs krijgt moet de herkeuring plaatshebben in hetzelfde centrum.
 
Het adressenbestand dat door de keuringscentra gebruikt wordt is afkomstig van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
Indien u zonder geldige reden wordt uitgenodigd of indien de gegevens die voorkomen op de uitnodiging foutief zijn kunt u de volgende dienst contacteren :
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Terug naar overzicht