Oldtimer keuring

De personenwagens die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timers.

De old-timers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als old-timer, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, de plaat "O".

Welke procedure dient men te volgen voor een inschrijving onder O-plaat?

Bij een keuring met het oog op een inschrijving onder een O-plaat dienen volgende documenten te worden voorgelegd:
- het inschrijvingsbewijs ofwel het attest van verlies van het inschrijvingsbewijs
- voor een ingevoerd voertuig is dit het douanevignet 705 en het buitenlands inschrijvingsbewijs.
Art 26 van het Technische reglement bepaalt bovendien dat geen voertuig op de openbare weg mag gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Verandert het voertuig niet van eigenaar, dan kunt u via uw verzekeringsagent aan de hand van een formulier aanvraag om inschrijving een herinschrijving nemen waarbij u een O-nummerplaat aanvraagt.

Wanneer u wenst over te gaan van gewoon gebruik naar het gebruik als oldtimer, is steeds een oldtimerkeuring verplicht.

Beperkt toegelaten tot verkeer

De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

  • Commercieel en professioneel gebruik
  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • Gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • Old-timermanifestaties
  • Proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Wat wordt er gekeurd?

De old-timerkeuring verloopt overeenkomstig de bepalingen van de Ministeriële Instructie.

Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

  • Een keuringsbewijs met de vermelding «Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien».
  • Een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.

Terug naar overzicht