Faq

Theorie-examen

Welke leerstof en waar vind ik handboeken?

De hoofdpunten van de leerstof voor het theorie-examen van iedere rijbewijscategorie worden in diverse brochures gedetailleerd uitgelegd.   

Er zijn handboeken te koop in de boekhandel of in de erkende autorijscholen. Het examencentrum verkoopt deze boeken NIET. Elk examencentrum stelt wel gratis de brochures ter beschikking.

Waar kan ik het theorie examen afleggen, wat zijn openingsuren en dient een afspraak te worden gemaakt?

U kan het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. In Oost-Vlaanderen kan u dat in onze vijf examencentra met name het examencentrum te Sint-Denijs-Westrem, Eeklo, Brakel, Erembodegem en Sint-Niklaas. 

De keuze om het examen in één der 3 landstalen af te leggen is volledig vrij. Het is wel zo dat in Vlaanderen het examen enkel in het Nederlands en in Wallonië enkel in het Frans kan afgelegd worden. Het examencentrum van Eupen neemt ook examens in het Duits af.

Bent u de Nederlandse taal onvoldoende machtig dan kan u het theorie- examen op de PC afleggen met vertaling in het Frans, Duits of Engels.
Een theoretisch examen afleggen in een andere taal is wettelijk niet mogelijk.
Voor elke rijbewijscategorie alsook voor de Goca Risicoperceptietest (GRPT - onderdeel praktijkexamen categorie B) wordt er gewerkt met een audiovertaling .
De live sessies met tolken worden niet langer georganiseerd.
Let op : voor het mondeling examen met vakbekwaamheid ( cat. C en D)  zal het examen doorgaan met een beëdigd tolk dat door het examencentrum zal worden gereserveerd .

Het examen gebeurt via de PC met een vertaalsysteem, omwille van de taalwetgeving zal de tekst op het scherm steeds in het Nederlands verschijnen.
De vragen en antwoorden zullen eerst voorgelezen worden in het Nederlands en daarna in de taal van uw keuze (Frans, Duits, of Engels)
Om een theorie-examen af te leggen in een andere taal, betaalt u een toeslag.

Belangrijk is wanneer bij aanmelding in het examencentrum onmiddellijk te melden dat u het examen wenst af te leggen met audiovertaling in één van de toegelaten talen.
Indien u bijkomende informatie wenst kan u steeds via mail contact nemen met een examencentrum of ter plaatse langs gaan.

Een theorie-examen (A1-A2-A (motor), AM (bromfiets), B (auto) of G (tractor)) kan enkel op afspraak doorgaan. Een afspraak maakt u online via onze website www.sbat.be en dit via de knop “afspraak rijbewijs theorie”.    

Aan welke voorwaarden van documenten en leeftijd dien ik te voldoen om een theorie examen te kunnen afleggen?

U moet uw geldige identiteitskaart meebrengen.

Om fraude te bestrijden worden er geen fotokopies aanvaard in het examencentrum.

Uitzonderingen worden gemaakt in geval van diefstal, verlies of vernietiging/beschadiging van de identiteitskaart. Het attest van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging/beschadiging van de identiteitskaart in de plaats van een Belgische identiteitskaart of van een identiteitskaart voor vreemdelingen zal worden aanvaard voor het afleggen van het examen. Desalniettemin zal de aanvraag om een voorlopig rijbewijs worden bijgehouden door het examencentrum en zal dit document enkel aan de kandidaat worden overhandigd na voorlegging van de originele geldige identiteitskaart.

Indien de geldigheid van uw identiteitskaart verlopen is, mag het examen afgenomen worden op voorwaarde dat bij de identiteitskaart het ontvangstbewijs gevoegd is, dat door het gemeentebestuur werd afgegeven bij de aanvraag om hernieuwing van de kaart. Zonder dit ontvangstbewijs kan het examen ook afgenomen worden, maar de aanvraag mag dan slechts afgegeven worden op vertoon van het ontvangstbewijs of van een geldige identiteitskaart.

Een paspoort wordt niet aanvaard. 

De leeftijdsvoorwaarden voor het afleggen van het theorie-examen zijn terug te vinden in de brochures.

Hoe verloopt het theorie-examen, hoeveel vragen worden er gesteld? Hoe vaak mag ik het theorie-examen afleggen?

Nadere informatie betreffende het verloop van het theorie-examen, de hoeveelheid vragen en de te behalen punten om te slagen kan u vinden in de brochures.

Er staat geen beperking op het aantal toegelaten examenpogingen. 

Wanneer u uitgesteld bent voor het theorie-examen, mag u zich dezelfde dag niet meer aanmelden voor een nieuw theorie-examen van dezelfde categorie. 

Na twee opeenvolgende niet geslaagde theoretische examens vanaf 03/02/2014 dient de kandidaat voor het rijbewijs geldig voor categorie B 12 uur theorieonderricht te volgen in een erkende rijschool. De kandidaat kan pas een derde theoretisch examen afleggen op vertoon van het getuigschrift van theoretisch onderricht afgegeven door de rijschool. De pogingen voorafgaand aan 3 februari 2014 worden niet in rekening gebracht voor de toepassing van deze regel.
De verplichting om 12 uur theorieonderricht te volgen na 2 opeenvolgende mislukkingen is echter niet van toepassing voor kandidaten die een medisch attest voorleggen van een neus-, keel- en oorarts waaruit blijkt dat zij een handicap hebben aan het gehoor waardoor zij geen theoretisch onderricht kunnen volgen door een rijschool onder normale voorwaarden en voor kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is en die het bewijs hiervan voorleggen, onder de vorm van een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.

 

Wat is een speciale zitting en wie kan hieraan deelnemen?

Een examencentrum organiseert op regelmatige tijdstippen speciale, vertraagde theoretische examens voor volgende kandidaten:

1.           Kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is – dit dient aangetoond aan de hand van een wettelijk attest.
2.           Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen;
3.           Doven en/of spraakgestoorden (theorie-examen met tolk gebarentaal);

Deze examens worden enkel georganiseerd op afspraak en in het Nederlands.
Nadere informatie betreffende voor te leggen documenten kan u terugvinden in de brochure via deze link. (https://www.sbat.be/rijbewijs/centra/brochures)

Indien u bijkomende informatie wenst kan u steeds via e-mail contact nemen met een examencentrum of ter plaatse langs gaan.

Waar kan u terecht met vragen aangaande COVID-19?

Voor al uw vragen met betrekking tot de genomen preventiemaatregelen en opmerkingen aangaande de werking van deze afdeling naar aanleiding van de COVID-19 pandemie kan u steeds terecht bij de covidcoördinator van S.B.A.T. nv.

Te bereiken via volgende kanalen:

Naam: dhr. W. Janssens
E-mail: w.janssens@sbat.be
Telefoon: 09/321.76.33

Adres:

S.B.A.T. nv
T.a.v. covidcoördinator
Poortakkerstraat 129
9051 Sint-Denijs-Westrem

Praktijkexamen

Vanaf welke leeftijd mag ik het praktijkexamen afleggen?

 

 

Minimumleeftijd voor het praktijkexamen

AM

16 jaar

A1

18 jaar

A2

 20 jaar of minimum twee jaar in het bezit van een rijbewijs A1 (= 20 jaar)

A

24 jaar of minimum twee jaar in het bezit van een rijbewijs A2 (= 22 jaar)

B (VRB 18 M / VRB 36 M)

 18 jaar

BE

18 jaar

B + code 96

 18 jaar

G

  16 jaar1

1 Zolang men geen 18 jaar is, zal op het rijbewijs G 'code 205' worden vermeld. Deze code geeft aan dat men enkel voertuigen van de categorie G mag besturen waarvan de MTM ten hoogste 20.000 kg bedraagt. Vanaf de leeftijd van 18 jaar mag men alle voertuigen van de categorie G besturen zonder dat men hiervoor een nieuw rijbewijs moet aanvragen. 

Voor de categorieën C & D kan verwezen worden naar de brochures.

Wat indien mijn voorlopig rijbewijs niet meer geldig is?

Na het vervallen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs beschikt men over twee opties:

 • Ofwel kiest men er voor het praktijkexamen af te leggen en de scholing verder te zetten mits het volgen van een minimum aantal uren praktijkonderricht bij een erkende rijschool. 
 • Ofwel kiest men er voor drie jaar te wachten te rekenen vanaf de einddatum van het laatst bekomen voorlopig rijbewijs om een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van voertuigen te bekomen. 

Opgelet: het praktijkexamen kan slechts worden afgelegd tijdens de geldigheidsduur van het geslaagde theorie-examen (3 jaar vanaf de datum waarop men voor het theorie-examen geslaagd is).

Kan ik het examen afleggen met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling?

Indien het voertuig waarmee u het praktijkexamen aflegt, uitgerust is met een automatische schakeling, zal de geldigheid van uw rijbewijs beperkt worden tot het besturen van gelijkaardige voertuigen door de vermelding 'automatisch' of 'code 78'. 

Indien u nadien de opheffing van de vermelding 'automatisch' of 'code 78' op uw rijbewijs wenst te bekomen, hebt u twee mogelijkheden:

 • Ofwel vraagt u een voorlopig rijbewijs model 3 aan bij uw gemeentebestuur. Dit document heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en het praktijkexamen kan ten vroegste na 1 maand stageperiode worden afgelegd. Tijdens de stageperiode dient u steeds vergezeld te zijn van een begeleider.
 • Ofwel volgt u minimum 2 uur rijonderricht in een erkende rijschool en legt u het praktijkexamen af via de rijschool. In dat geval dient u geen voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Mag ik het praktijkexamen afleggen met een buitenlands voertuig?

Voertuigen met buitenlandse nummerplaten worden toegelaten onder volgende voorwaarden:

1) De kandidaat dient volgende getuigschriften voor te leggen:

 • Ofwel een attest van de BTW-administratie, opgemaakt op uw naam indien het voertuig gebruikt wordt voor de uitoefening van het beroep ofwel een accreditatiekaart, opgemaakt op uw naam, afgeleverd door een internationale instelling binnen een ander land van de Europese Unie als u een werknemer bent van deze instelling. 

  Het attest van de administratie van de BTW en de accreditatiekaart kunnen eveneens worden uitgegeven op naam van uw vader of moeder wanneer zij onder hetzelfde dak wonen. 

  Studenten die houder zijn van een identiteitskaart van Belg, afgeleverd door een consulaat mogen dit type voertuig voor het praktijkexamen besturen zonder hiervoor een BTW-attest of een accreditatiekaart voor te leggen.
   
 • Een attest van de verzekeraar die bevestigt dat het examenvoertuig is verzekerd om zodoende gebruikt te kunnen worden voor een praktisch examen op Belgisch grondgebied. 

2) De kernmerken van een motorfiets moeten duidelijk omschreven zijn;

3) Het voertuig moet aan geldende technische vereisten van het land van oorsprong voldoen. 

Waar kan ik het praktijk examen afleggen, wat zijn de openingsuren en dient er een afspraak te worden gemaakt?

In Oost – Vlaanderen kan u dat in onze vijf examencentra met name het examencentrum te Sint-Denijs-Westrem, Eeklo, Brakel, Erembodegem en Sint-Niklaas. Surf naar de website www.sbat.be voor nadere info betreffende de openingsuren, het adres en de bereikbaarheid.

De keuze om het examen in één der 3 landstalen af te leggen is volledig vrij. Het is wel zo dat in Vlaanderen het examen enkel in het Nederlands en in Wallonië enkel in het Frans kan afgelegd worden. Het examencentrum van Eupen neemt ook examens in het Duits af. Het examen kan ook in een andere taal worden afgelegd met behulp van een beëdigde tolk.

De examens kunnen in principe worden afgelegd in een examencentrum naar keuze. Hou er evenwel rekening mee dat het praktijkexamen privaat terrein voor de categorie A1, A2 of A enkel worden afgelegd in het examencentrum te Sint-Denijs-Westrem of Brakel.

Studenten die houder zijn van een Belgische identiteitskaart afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland en die zijn ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling voor een periode van minstens zes maanden, leggen hun praktijk examen af in het examencentrum dat bevoegd is voor de gemeente waar de onderwijsinstelling is gevestigd. De buitenlandse studenten die houder zijn van een bijlage 33 leggen het praktijk examen af in het examencentrum dat bevoegd is voor de gemeente die de bijlage 33 heeft afgegeven. Deze kandidaten kunnen eveneens het praktisch examen afleggen in het examencentrum dat bevoegd is voor de vestigingseenheid van de rijschool waar de praktijk lessen werden gevolgd.

De kandidaten met een handicap en doofstomme kandidaten hebben de vrije keuze van het examencentrum.

Zorg dat u het voorlopig rijbewijs bij de hand heeft en maak telefonisch een afspraak MINSTENS 6 weken op voorhand. Indien u het examen aflegt met de rijschool, zorgt de rijschool voor het maken van de afspraak.

Wat moet ik doen indien ik me niet kan aanbieden voor mijn praktijkexamen (vb. in geval van ziekte)?

Categorieën AM, A, B en G:

Indien u zich niet kunt aanbieden voor het praktijkexamen waarvoor u bent ingeschreven, dient het examencentrum ten minste twee volledige werkdagen voor de dag van het examen (zaterdag niet inbegrepen) te verwittigen. Indien u, bijvoorbeeld, 's dinsdags een afspraak hebt, dient u uw afspraak ten laaste de voorgaande donderdag te annuleren. Indien dit niet gebeurt, zal er voor een volgende afspraak een retributietoeslag worden aangerekend. (Voor de examens van de categorie A1, A2 en A dienen eveneens de reserveringskosten van de volgmotor te worden betaald).

Categorieën C en D:

Uw afspraak moet bevestigd worden door middel van betaling van de retributies ten laatste de 10de dag voorafgaand aan de datum van de proef waarvoor ze verschuldigd zijn. Bij ontstentenis wordt de afspraak vastgelegd door het examencentrum geannuleerd. De retributies worden terugbetaald indien u het examencentrum ten minste 8 werkdagen (zaterdag niet inbegrepen) voorafgaand aan de datum van de proef heeft verwittigd van uw afwezigheid. 

Voor alle categorieën:

In geval van overmacht kan de toelating tot terugbetaling van de retributie verleend worden door de bevoegde overheid. 

Waar kan ik de manoeuvres inoefenen?

Manoeuvres kunnen NIET ingeoefend worden op het terrein van het examencentrum. Sommige gemeenten en erkende autorijscholen stellen echter wel oefenterreinen ter beschikking.

Wat is de prijs van een praktijk examen?

U kan via deze link de tarieven van de vergoedingen raadplegen.

Waar kan u terecht met vragen aangaande COVID-19?

Voor al uw vragen met betrekking tot de genomen preventiemaatregelen en opmerkingen aangaande de werking van deze afdeling naar aanleiding van de COVID-19 pandemie kan u steeds terecht bij de covidcoördinator van S.B.A.T. nv.

Te bereiken via volgende kanalen:

Naam: dhr. W. Janssens
E-mail: w.janssens@sbat.be
Telefoon: 09/321.76.33

Adres:

S.B.A.T. nv
T.a.v. covidcoördinator
Poortakkerstraat 129
9051 Sint-Denijs-Westrem